Sjóðsteymi

Sjóðstreymi 1. nóvember 2020 til 31. október 2021
1.11.2020- 1.11.2019-
31.10.2021 31.10.2020
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Hagnaður (tap) ársins  ……………………………………….. 10.029.051 9.636.475
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir …………………………………………………………. 1.323.501 1.458.052
11.352.552 11.094.527
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ……………….  (11.162.722)  (398.319)
Birgðir …………………………………………………………….  (205.787)  (379.888)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir ……………………………………………. 4.401.488  (2.113.157)
 (6.967.021)  (2.891.364)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 4.385.531 8.203.163
Fjárfestingahreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ……………… 0 0
0 0
Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímaskulda …………………………………… 0 0
0 0
Hækkun á handbæru fé 4.385.531 6.044.362
Handbært fé í byrjun tímabils ……………………………….. 6.089.404 45.042
Handbært fé í lok tímabils 10.474.935 6.089.404